Regulamin konkursu („Win #LikeABosch”)

 

Regulamin konkursu „Win #LikeABosch” („Regulamin”)

 

§ 1 [Organizator]

 

 1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, o numerze NIP 526 102 79 92, o numerze REGON 011124535, o numerze rejestrowym BDO 000007792. (zwana dalej: „Organizatorem”). Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.

 

§ 2 [Uczestnicy Konkursu]

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora a także osoby z nim współpracujące na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie jego rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności w wypadku niespełnienia ww. warunków udziału.

 

§ 3 [Zasady Konkursu]

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:a) spełnienie warunków przez Uczestnika, określonych w §2 [Uczestnicy Konkursu].
  b) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
  c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
  d) wykonanie jednego z zadań konkursowych, na zasadach opisanych w Załączniku Nr 1.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 22 maja 2024 w 10:00 – 16:00 do 23 maja 2024 w godzinach 10:00 -16:00.
 5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Konkurs jest prowadzony na stanowisku Roberta Boscha na konferencji Infoshare organizowanych w Gdańsku w dniach 22-23 maja 2024 r.
 7. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie jednego z zadań konkursowych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. Uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w każdym z zadań konkursowych tzn. raz wykonać każde z zadań, spośród wymienionych w Załączniku nr 1.
 9. Uczestnik biorąc udział w zadaniach Konkursowych potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz wiedza lub zręczność Uczestnika.
 10. Dane zadanie konkursowe będzie prowadzone do chwili wyczerpania się przewidzianej puli nagród dla tego zadania.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez wypełnienie i podpisanie formularza udostępnionego mu przez Organizatora w miejscu organizacji Konkursu.

 

§ 4 [Nagrody]

 

 1. Nagrody w Konkursie oraz liczba i sposób wyłaniania laureatów zostały opisane w Załączniku Nr 1 przy każdym zadaniu Konkursowym.
 2. Laureaci otrzymają dodatkowo od Organizatora nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości elementu rzeczowego nagrody na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (w zaokrągleniu do pełnych złotych). W momencie wydania nagrody, kwota ww. zryczałtowanego podatku (równą wartości dodatkowej nagrody pieniężnej) zostanie potrącona przez Organizatora i odprowadzona przez niego do właściwego Urzędu Skarbowego – tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana zwycięzcy.
 3. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę protokołu odbioru nagrody.
 4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
 6. Nagrody będą wydawane przez przedstawicieli Organizatora na miejscu przeprowadzania Konkursu.
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz prawidłowości wykonania zadań konkursowych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”). W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora.
 8. W celu wydania nagrody w danym zadaniu konkursowym Organizator skontaktuje się z laureatami (tj. osobami, które osiągną najwyższe wyniki w danej pełnej godzinie trwania Konkursu) telefonicznie, na numer telefonu podany w formularzu, podejmując 3 (trzy) próby połączenia w odstępach nie krótszych niż 5 minut pomiędzy próbami. W wypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem w ww. sposób, traci on prawo do nagrody. Nagroda zostanie w takim wypadku przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który otrzymał kolejny najwyższy wynik w zadaniu konkursowym w danej godzinie trwania Konkursu. Organizator kontaktuje się z kolejnymi Uczestnikami, którzy osiągnęli kolejne najwyższe wyniki uprawniające ich do otrzymania nagrody w sposób opisany w tym ust. 8. W braku możliwości wyłonienia zwycięzców w ten sposób, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

 

§ 5 [Reklamacje]

 

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 6 [Dane osobowe. RODO.]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi udziału w Konkursie oraz wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych związanych z rozliczeniem nagród. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 • prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przeprowadzeniu Konkursu;
 • wykonanie obowiązków rachunkowo-podatkowych związanych z rozliczeniem nagród.
 1. Organizator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane podane za pomocą protokołu odbioru nagrody (dotyczy Uczestników, którym przyznano nagrodę).
 2. Dostęp do danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:
 3. upoważnieni pracownicy Robert Bosch sp. z o.o.;
 4. podmioty z grupy Bosch obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz świadczące usługi administracyjne na rzecz Robert Bosch sp. z o.o.
 5. Dane Uczestników będą przechowywane do miesiąca od dnia, w którym będzie przeprowadzony Konkurs. Dane Uczestników, którzy wypełnili protokół odbioru nagrody, będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Organizatora obowiązków rachunkowo-podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody.
 6. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 8. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 10. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 11. Aby skorzystać z przysługujących powyżej praw lub zgłosić informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, Uczestnicy mogą skorzystać ze strony https://request.privacy-bosch.com/lang/pl-PL/. Ponadto Uczestnicy mogą wysłać list na adres siedziby spółki Robert Bosch sp. z o.o. lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym dla grupy Bosch, drogą mailową za pomocą adresu dpo@bosch.com lub drogą listowną na adres: Robert Bosch GmbH, P.O. Box 30 02 20 70442 Stuttgart, GERMANY.

 

§ 7 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Regulamin dostępny jest na stoisku Robert Bosch na targach Infoshare i na stronie www https://pracowniaeb.pl/regulamin_2023/
 2. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

Załącznik nr 1

Opis zadań konkursowych i zasad uczestnictwa

 

 1. Na Konkurs składają się zadania konkursowe.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w każdym zadaniu jeden raz i otrzymać jedną nagrodę właściwą dla danego zadania konkursowego.
 3. Zadania konkursowe będą następujące:
  a) basen z kaczkami – zadanie konkursowe polega na wyłowieniu jak największej ilości kaczek z basenu przy pomocy magnetycznej wędki, w czasie 1 minuty. Każda wyłowiona kaczka oznacza przyznanie jednego punktu. Po zakończeniu czasu trwania zadania konkursowego wyłowione kaczki zostają policzone i w oparciu o zdobyte punkty zostaną przydzielone nagrody. W konkursie raz na godzinę wygrywają 3 osoby, które wyłowią największą liczbę kaczek w danej pełnej godzinie, przy czym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki Uczestników, którzy wyłowią minimalnie 15 kaczek.

W wypadku remisu, Uczestnicy, którzy wyłowili taką samą liczbę kaczek wezmą udział w dogrywce, o terminie której Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie. Organizator podejmuje trzy (3) próby połączenia z Uczestnikiem w odstępach nie krótszych niż 5 minut między kolejnymi próbami. W wypadku braku możliwości kontaktu w ww. sposób z Uczestnikiem nagroda zostanie przyznana wyłącznie drugiemu Uczestnikowi, zgodnie z uzyskanym przez niego wynikiem. W wypadku braku możliwości kontaktu z obydwoma Uczestnikami, Uczestnicy utracą prawo do nagrody i zostanie ona przyznana zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu. Uczestnik, który przegrał dogrywkę otrzymuje odpowiednio kolejną nagrodę niższego stopnia, z wyłączeniem przypadku, w którym remis dotyczył 3. miejsca. W tym wypadku nagrodę otrzymuje wyłącznie Uczestnik, który uzyskał wyższy wynik w dogrywce.

Nagrody:

1 miejsce – Wiertarko-wkrętarka (cena rynkowa 498 zł, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych)

2 miejsce – Dalmierz (cena rynkowa 408 zł, słownie: czterysta osiem złotych)

3 miejsce – Pompka uniwersalna do samochodu i roweru (cena rynkowa 315 zł, słownie: trzysta piętnaście złotych)

 

b) Quiz – zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na 14 pytań konkursowych w ciągu maksymalnie 5 min. Każda dobra odpowiedź to 1 punkt. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 14 punktów. W konkursie raz na godzinę przyznawane są nagrody dla 2 osób, która uzyskały najwyższe wyniki. W przypadku remisu – nagrodę otrzymuje osoba, która rozwiązała quiz w krótszym czasie.

 

Nagrody:

1 miejsce – Wiertarko-wkrętarka (cena rynkowa 498 zł, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) pierwszego dnia konferencji (22 maja 2024r.) i Dalmierz (cena rynkowa 408 zł, słownie: czterysta osiem złotych) drugiego dnia konferencji (23 maja 2024r.)

2 miejsce – Zestaw Narzędzi Ręcznych  (cena rynkowa: 243 zł, słownie: dwieście czterdzieści trzy złote) w oba dni konferencji (22-23 maja 2024r.)

 

 

 

Strona pracowniaeb.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.