Regulamin konkursu („Konkurs”)

 

§1 [Organizator]
Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest Pracownia EB spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Słonecznej 105A/60, 05-500
Piaseczno wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 897107, REGON: 388922397, NIP: 1231493598. Kapitał zakładowy:
5000złotych. (zwana dalej: „Organizatorem”).
§2 [Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba
fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§3 [Zasady Konkursu]
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].
b) zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w Konkursie,
d) wykonanie jednego z zadań konkursowych, na zasadach opisanych w 
Załączniku nr 1.
3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w
szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania
konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
4. Konkurs trwa od 24 maja 2023 od godz. 10:00 do 25 maja 2023 do godziny 14:00
5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
6. Konkurs jest prowadzony na stanowisku Roberta Boscha na targach Infoshare
organizowanych w Gdańsku w dniach 24-25 maja 2023 r.
7. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie jednego z zadań konkursowych opisanych w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu.
8. Uczestnik może jednokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania tzn.
uczestniczyć jednym zadaniu konkursowym, o których mowa w Załączniku nr 1.
9. Uczestnik biorąc udział w zadaniach Konkursowych potwierdza, że jest świadomy, iż o
wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz wiedza lub zręczność Uczestnika.
10. Dane zadanie konkursowe będzie prowadzony do chwili wyczerpania się
przewidzianej puli nagród.
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
warunków Konkursu określonych w Regulaminie.
§4 [Nagrody]
1. Nagrody w Konkursie zostały opisane w Załączniku Nr 1 przy każdym zadaniu
Konkursowym.
2. Nagrody za wykonani zadań konkursowych, ze względu na swoją wartość, nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
5. Nagrody będą wydawane przez Organizatora na miejscu przeprowadzania Konkursu.
6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub Strefy
Schengen.
§5 [Reklamacje]
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w 
terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny
lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na
adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
§6 [Dane osobowe. RODO.]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody
wyrażonej w celu udziału w konkursie oraz w celach rekrutacyjnych
4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i 
nazwisko, adres, telefon, mail, język programowania którym uczestnik się posługuje
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 
celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
6. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób
automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych
ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
7. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu udziału w Konkursie.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacyjnych
Organizatora lub jego klientów.
10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z 
udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez
poinformowanie Organizatora.
11. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z 
udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Organizatora lub jego klientów. Uczestnik
może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
13. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu
podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności
dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie
obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są
przetwarzane.
14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o 
ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie
danych.
15. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich
poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.
§7 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest na stoisku Robert Bosch na targach Infoshare i pod linkiem www.pracowniaeb.pl/regulamin_2023/
2. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
Załącznik nr 1
Opis zadań konkursowych i zasad uczestnictwa w konkursach
1. Na Konkurs składają się zadania konkursowe.
2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w jednym zadaniu konkursowym i
otrzymać jedną nagrodę właściwą dla danego zadania konkursowego.
3. Zadania konkursowe będą następujące:
a) wykreślanka – zadanie konkursowe polega na znalezieniu 10 słów ukrytych na kartce
zawierającej zadanie konkursowe. Po znalezieniu wszystkich ukrytych słów, uczestnik
przekazuje rozwiązanie konkursowe i otrzymuje w zamian nagrodę rzeczową (długopis lub
notes). Zadanie nie jest ograniczone czasowo.
b) znajdź różnicę – zdanie konkursowe polega na znalezieniu 7 różnic pomiędzy obrazkami
przedstawionymi do porównania. Po znalezieniu 7 różnic, uczestnik przekazuje rozwiązanie
konkursowe i otrzymuje w zamian drobną nagrodę rzeczową (długopis lub notes). Zadanie nie
jest ograniczone czasowo.
c) basen z kaczkami – zadanie konkursowe polega na wyłowieniu jak największej ilości
kaczek z basenu przy pomocy magnetycznej wędki, w czasie 30 sekund. Każda wyłowiona
kaczka oznacza przyznanie jednego punktu. Po zakończeniu czasu trwania zadania trwania
konkursu wyłowione kaczki zostają policzone i w oparciu o zdobyte punkty zostaną
przydzielone nagrody.
Nagrody:
Od 1 do 10 punktów – notes.
Od 11 do 20 punktów – skarpetki.
Od 21 do 30 punktów – butelka.
Od 31 i więcej – nagroda ustalona przez organizatora.

d) gra komputerowa – zadanie konkursowe polega na sterowaniu przy pomocy czujników
komputerowych leap motion, rowerem lub samochodem jadącym na ekranie. Celem gry jest
omijanie przeszkód w grze i zdobycie jak największej liczby punktów. Każdy z uczestników
ma 3 próby na ominięcie przeszkód. Gra w trakcie postępu będzie przyspieszać. Każdy wynik
będzie sumowany. Co godzinę najlepszy wynik w danej godzinie zegarowej będzie wygrywał
nagrodę rzeczową. Po rozdaniu nagród wyniki zostaną wyzerowane.
Zgoda 1 – na uczestnictwo w Konkursie
Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konkurs GRA NA EKRANIE wyrażasz zgodę na
przetwarzanie przez Pracownia EB Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w
niniejszym formularzu zgłoszeniowym do konkursu [GRA NA EKRANIE], w celu przeprowadzania w/w
konkursu. Administratorem danych osobowych jest Pracownia EB Sp. z o.o.. z siedzibą w
Piasecznie przy ul. Słonecznej 105A/60, 05-500 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 897107, REGON: 388922397,
NIP: 1231493598. Kapitał zakładowy: 5000 złotych.
Możesz się zawsze z nami skontaktować poprzez wysłanie e-mail na adres: dziendobry@pracowniaeb.pl
Informujemy że Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (informatycznych, księgowych) dla
Pracowania EB Sp. z o.o.
Informujemy, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie oraz opracowywanie) jest dobrowolne, ale potrzebne do skutecznej
realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie konkursu.
Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na
prawidłowość przetwarzania danych do tego czasu.
Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonywaliśmy na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może
nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: dziendobry@pracowniaeb.pl
Twoich danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany.

ZGODA 2 – na rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Robert Bosch Sp. z o.o. moich danych osobowych,
zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym do konkursu GRA NA EKRANIE , w celu prowadzenia i
administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi z moim udziałem, w tym na
otrzymywanie informacji o ofertach pracy od Robert Bosch Sp. zo.o. . Administratorem
danych osobowych jest ROBERT BOSCH Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Jutrzenki 105, 02231 Warszawa NIP: 5261027992
Możesz się zawsze z nami skontaktować poprzez wysłanie e-mail na adres:
Informujemy że Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych
pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, dostawcom usług (informatycznych, księgowych) dla Robert Bosch Sp. zo.o.
Informujemy, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie oraz opracowywanie) jest dobrowolne, ale potrzebne do skutecznej
realizacji celu, jakim jest realizacja procesu rekrutacyjnego. Zgodę możesz cofnąć w każdym
momencie, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych do
tego czasu.
Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może
nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres:
Twoich danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany.

Strona pracowniaeb.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.