Regulamin konkursu („Konkurs”)

 

Regulamin konkursu („GRA NA EKRANIE”)  

 

 • 1 [Organizator] 

 

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest Pracownia EB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Słonecznej 105A/60, 05-500 Piaseczno wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 897107, REGON: 388922397, NIP: 1231493598. Kapitał zakładowy: 5000 złotych. (zwana dalej: „Organizatorem”). 

 

 • 2 [Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

 • 3 [Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu]. 

 

b) zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków, 

 

c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie, 

 

d) wykonanie jednego z zadań konkursowych, na zasadach opisanych w Załączniku nr 1.

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa. 

4. Konkurs trwa od 20 czerwca 2023 w godz. 10:00 – 17:00 i 21 czerwca 2023 w godz. 10:00- 17:00 

 

5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę. 

 

6. Konkurs jest prowadzony na stanowisku Roberta Boscha na targach IT MANAGERS OF TOMORROW organizowanych w Gdyni w dniach 19-21 czerwca 2023 r. 

 

7. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie jednego z zadań konkursowych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.   

 

8. Uczestnik może jednokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania tzn. uczestniczyć jednym zadaniu konkursowym, o których mowa w Załączniku nr 1.  

 

9. Uczestnik biorąc udział w zadaniach Konkursowych potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz wiedza lub zręczność Uczestnika.  

 

10. Dane zadanie konkursowe będzie prowadzone do chwili wyczerpania się przewidzianej puli nagród.  

 

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. 

 

 • 4 [Nagrody]

 

 1. Nagrody w Konkursie zostały opisane w Załączniku Nr 1 przy każdym zadaniu Konkursowym.  
 2. Nagrody za wykonani zadań konkursowych, ze względu na swoją wartość, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  
 3. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. 
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty. 
 5. Nagrody będą wydawane przez Organizatora na miejscu przeprowadzania Konkursu. 
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub Strefy Schengen.  

 

 • 5 [Reklamacje]

 

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora. 
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji. 
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

 • 6 [Dane osobowe. RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie oraz w celach rekrutacyjnych  
 4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, adres, telefon, mail, język programowania, którym uczestnik się posługuje 
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych. 
 6. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres. 
 7. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu udziału w Konkursie. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacyjnych Organizatora lub jego klientów.  
 10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 11. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Organizatora lub jego klientów. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora. 
 12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.  
 13. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane. 
 14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych. 
 15. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem. 

 

 • 7 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Regulamin dostępny jest na stoisku Robert Bosch na targach Infoshare i pod linkiem [https://pracowniaeb.pl/regulamin_2023/] 
 2. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

 

 

 

Załącznik nr 1 

Opis zadań konkursowych i zasad uczestnictwa w konkursach 

 

 1. Na Konkurs składają się zadania konkursowe. 
 2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w jednym zadaniu konkursowym i otrzymać jedną nagrodę właściwą dla danego zadania konkursowego. 
 3. Zadania konkursowe będą następujące: 

 

a) wykreślanka – zadanie konkursowe polega na znalezieniu 10 słów ukrytych na kartce zawierającej zadanie konkursowe. Po znalezieniu wszystkich ukrytych słów, uczestnik przekazuje rozwiązanie konkursowe i otrzymuje w zamian nagrodę rzeczową (karteczki elektrostatyczne lub torbę). Zadanie nie jest ograniczone czasowo. 

 

 b) znajdź różnicę – zdanie konkursowe polega na znalezieniu 7 różnic pomiędzy obrazkami przedstawionymi do porównania. Po znalezieniu 7 różnic, uczestnik przekazuje rozwiązanie konkursowe i otrzymuje w zamian drobną nagrodę rzeczową (karteczki elektrostatyczne lub torbę). Zadanie nie jest ograniczone czasowo. 

 

c) basen z kaczkami – zadanie konkursowe polega na wyłowieniu jak największej ilości kaczek z basenu przy pomocy magnetycznej wędki, w czasie 1 minuty. Każda wyłowiona kaczka oznacza przyznanie jednego punktu. Po zakończeniu czasu trwania zadania trwania konkursu wyłowione kaczki zostają policzone i w oparciu o zdobyte punkty zostaną przydzielone nagrody. 

Nagrody:  

Od 1 do 10 punktów – karteczki elektrostatyczne 

Od 11 do 20 punktów – torba 

Od 21 do i więcej –  nagroda ustalona przez organizatora.   

  

d) gra komputerowa – zadanie konkursowe polega na sterowaniu przy pomocy czujników komputerowych leap motion, futurystycznym samochodem jadącym na ekranie. Celem gry jest omijanie przeszkód w grze i zdobycie jak największej liczby punktów. Każdy z uczestników ma 3 próby na ominięcie przeszkód. Gra w trakcie postępu będzie przyspieszać. Każdy wynik będzie sumowany. Co godzinę najlepszy wynik w danej godzinie zegarowej będzie wygrywać nagrodę rzeczową. Po rozdaniu nagród wyniki zostaną wyzerowane. 

 

 

 

Strona pracowniaeb.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.